item23
m4

ABOUT

Picture1
m2

HOME

m5
m6
m7

PARTNERS

CONTACT

PUBLICATIONS

m12

NEWS & EVENTS

Picture2
GFdemoahead
VinnovaRGBram

VINNOVA är Sveriges innovations-myndighet. Vår uppgift är att främja hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation och att finansiera behovsmotiverad forskning. Varje år investerar vi ca 2,7 miljarder kronor i olika insatser.

Saab serves the global market of governments, authorities and corporations with products, services and solutions ranging from military defence to civil security. Saab is a supplier to Airbus and Boeing of aircraft structures and actuation systems.
Sales 23 750 MSEK(2013), 14 000 employees, 60% of sales outside Sweden 70 percent of employees with technical education 27,5 percent of sales to R&D.
Saab Aeronautics is Project Manager and will be responsible for Conceptual design, producing the Demonstrator and also manage the work with manu-facturing technologies. Saab Electronic Defence Systems is developing the electrical actuation systems in the project.

Biteam2

Biteam AB utvecklar teknologi och maskiner för en helt ny metod som möjliggör tillverkning av textila strukturer som är 3-dimensionella, både i termer av geometrisk form och fibrernas orientering i materialet.
Omsättning: 2,5MSEK (2014), 4 personer.
Biteam kommer i projektet att vidareutveckla sin 3D-teknik mot flygplanstruktur.

Compraser är en icke vinstdrivande medlemsorganisation med visionen att bli en nationell arena för forskning och utveckling med avseende på industri-alisering av produktionsprocesser för kompositbaserade produkter. Syftet är att stärka medlemmarnas konkurrens-kraft genom samverkan inom och mellan branscher runt produktionsteknik för fiberkompositbaserade produkter.
För närvarande 6 medlemmar.
Compraser kommer att delta i utveckling av verktygsteknik.

Creo Dynamics AB är ett nischat, forsknings- och konsultbolag med säte i Linköping. Creo Dynamics fokus-områden omfattar akustik, aerodynamik, strukturdynamik och ”Structural Health Monitoring”.
Omsättning 6 MSEK(2010), 15 anställ-da(2012).
Creo kommer i projektet att utveckla och utvärdera resonanstekniker för rationell OFP av integrerade kompositstrukturer.

elitkomposit

Elitkomposit AB är ett litet innovativt företag inom avancerad komposit-tillverkning med affärside att utveckla och stödja kunder med behov av rationellt producerade högpresterande kompositprodukter. Omsättning 48 MSEK (2014), 23 anställda.
Elitkomposit kommer i projektet att utveckla tillverkningsteknik för 3D-vävar.

Exova AB ingår i en global koncern som tillhandahåller kvalificerade tjänster inom materialteknik för kvalitetssäkring av material och processer. Omsättning 128 MSEK(2010), 120 anställda.
Exova kommer i projektet att ansvara för arbetspaketet som rör utveckling av OFP teknik. Metoder för undersökning av komplexa geometrier skall utvecklas samt metoder för ökad mekanisering vilket ger både potential att öka prov-ningshastighet och att få mer robust provning.

FlexProp är världsledande leverantör av fixturer och gripdon till fordons- och flygindustrin anpassade för Light Weight Production Technology.
Utveckling, konstruktion och tillverkning av fixturer.

HDD Servo Motors utvecklar och tillverkar världens mest energitäta elmotorer och har utvecklat motorer för flygindustrin både för framdrivning och för roder- och noshjulsaktuering. Bolaget är drygt 30 år gammalt och levererar även elmotorer till tillverk-ningsindustrin, verktygsindustrin och fordonsindustrin. Omsättning: 15MSEK (2014), 10 anställda.
HDD kommer i projektet att utvärdera mjukvarulös trapetsoid drivning av elmotorer som ger låg vikt, hög robusthet och bibehållen hög verkningsgrad. Användningsområdet är t ex aktuering av lastluckor.

KTH är Sveriges största tekniska universitet. I projektet deltar avdel-ningen Lättkonstruktioner, som bedriver forskning och utbildning med inriktning mot utveckling av lätta materialkoncept och vikteffektiva konstruktionsprinciper. Lättkonstruktioner deltar dels med utveckling av automatiserad formning och dels med 3D-armerade komposit-detaljer, det senare i samarbete med företagen Biteam och Elitkomposit.

LiUprimarsvart

Avd. Industriell produktion vid LiU har en lång erfarenhet av och kunskap om automationslösningar och utrustning för ökad flexibilitet med applikation inom flyg-, fordons- och verkstadsindustri.
Industriell produktion kommer att bidra med metoder och verktyg för DFA (Design for Assembly), teknik för samt framtagning av koncept för mindre komplicerade lösningar för robotisering av borrning.

Mobitron

Mobitron AB utvecklar och tillverkar dataloggers som registrerar miljö-belastningar, till exempel temperatur, vibration, stöt, luftfuktighet, på stora och små gods.
Bidrar i förstudien med erfarenhet kring praktiska aspekter på att logga miljö-påfrestningar i elektronikapparater under drift. Potentiell samarbetspartner för framtida demonstrator.

Novatorny

Novator utvecklar och marknadsför patenterad orbitalborrningsteknik.
I produktion hos Boeing (B787), Airbus (A350XWB) och Bombardier (Cseries).
Boeing Supplier of the Year 2013, kategori Teknologi. Omsättning: 36 MSEK (2013), 18 anställda.
Novator bidrar med kunskap kring orbitalborrning som produktionsteknik.
Till projektets förfogande ställs Novators testcenter med maskiner och mätutrust-ning för borrtester och analyser av resultat.

Ledande industriforskningsinstitut för innovation och hållbar utveckling.
Specialistkompetenser och dedikerade labb för forskning i och analys av fysiska felutfall i tekniska konstruktioner.
Bidrar i förstudien med följande:
- Röntgen- och mikromekanisk analys av felutfall i blyfri elektronik.
- Metodik för statistisk analys av påver-kan på livslängd av olika parameter-variationer.

SvereaKimab

Swerea KIMAB AB är ett av Europas ledande institut för metalliska material med spetskompetens inom bland annat fogning och produktionsprocesser.
Swerea KIMAB är bland annat aktivt deltagande inom företagsnära forskning om skruvförbandteknik i fordons-industrin och är även aktiva i produktionsinitiativet XPRES.
Swerea KIMAB kommer i GF Demo studera sättningen i skruvade förband för att kunna behålla det yttre skalets toleranskrav under hela demonstratorns liv.

SvereaSicomp

Swerea SICOMP AB är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom kompo-sitmaterial.
Spetskompetenserna omfattar såväl beräkningsmetodik, provning samt tillverkning. Omsättning 55 MSEK (2014), 54 anställda
SICOMP kommer att bidra med kunskap och erfarenhet av processimuleringar med fokus på formförändringar, rest-spänningar och interaktion mellan verktyg och komponent.

JUAsv72

Jönköpings Tekniska Högskola (JTH) är en av fyra fackhögskolor inom Högskolan i Jönköping. Avdelning Material och tillverkning besitter kunskap om mekani-ska egenskaper och beteende hos material inklusive utmattning, krypning och elastisk och plastisk deformation samt modellering och simulering av material.
Bidrar i projektet med finita element (FE)-beräkningar av termomekanisk utmatt-ning av BGA256-lödfog baserad på de mest väsentliga felkällorna identifierade experimentellt, samt livslängdspåverkan av temperaturprofil, jämförelse FE-analytisk metod.

Xlaser

X-Laser Systems in Sweden AB är ett nystartat utvecklingsbolag i Stockholm som ägs till lika delar av Alpha Robotics AB, ägare Ralf Hammerin och ProdSoft AB, ägare Svante Lidholm. Vi har i dagens läge levererat laser #1 till GF-projektet, #2 till ett universitet i Belfast, #3 till ett flygtekniskt forskningscenter i Coventry, #4 till en maskinbyggare i Japan. Ralf Hammerin ansvarar för mekanikutveckling och produktion och Svante Lidholm för programvaru-utveckling och kundinstallationer.

ÅF, med en historia som sträcker sig mer än 100 år tillbaka i tiden, är ett ingenjörsföretag som idag har över 7000 anställda i ett femtiotal länder. Laxåkontoret med spetskompetens inom robotteknik och bred erfarenhet av ett flertal processer inom den till-verkande industrin erbjuder sina kunder projektering, leverans och driftsättning av nyckelfärdiga automationssystem baserade på robotteknik. Leveranserna sträcker sig från enklare robot-applikationer till kompletta nyckelfärdiga produktionslinor. Våra kunder finns i spannet från mindre familjeföretag till stora företag med fabriker över hela världen.
ÅF har i projektet ställt sitt robotlab och sin robotkompetens till förfogande då det gäller tester och metodutveckling. Detta som ett led i framtagande av en ny kostnadseffektiv utrustning för robotiserad borrning. ÅF har även bidragit med konstruktion och fram-tagning av maskinutrustning för genomförandet av dessa praktiska tester.

tri1